• Bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của đất nước trước sự xâm lược của quân thù.
  • Hãy vận dụng những kỹ năng phòng thủ của bạn.
  • Nâng cấp những vũ khí đã có.
  • Liệu bạn có thể bảo vệ được phòng tuyến cuối cùng của đất nước?